30 DNÍ NA VRÁTENIE

Obchodné podmienky hashtag #glash & #glashgirls

Používaním hashtagov #glash a #glashgirls a označením účtu @glash.sk súhlasíte s nasledovným:

Spoločnosti GlashGirl s.r.o. poskytujete nevýlučnú, od licenčných poplatkov oslobodenú celosvetovú licenciu na používanie vašich fotografií a pohyblivého obsahu, v ktorých ste použili hashtagy #glash a #glashgirls a v ktorých ste označili účet @glash (ďalej nazývané len „fotografie a pohyblivý obsah“) na marketing a/alebo v reklame, a to aj v internetovom obchode, emailoch, na sociálnych médiách – na kanáloch spoločnosti GlashGirl s.r.o. a platených sociálnych médiách, materiáloch v predajni, externých trhoviskách, s ktorými spoločnosť GlashGirl s.r.o. spolupracuje, a v inej komunikácií so zákazníkmi, ktorú vykonáva GlashGirl s.r.o., jej pridružené spoločnosti alebo partneri. GlashGirl s.r.o. môže na základe vlastného uváženia používať, reprodukovať, distribuovať, kombinovať s inými materiálmi, meniť a/alebo upravovať vaše fotografie a pohyblivý obsah.

Týmto vyjadrujete a potvrdzujete, že: 
1) vlastníte všetky práva na a k svojim fotografiám a pohyblivému obsahu;
2) máte povolenie iných osôb zobrazených na vašich fotografiách a pohyblivom obsahu udeliť práva tu uvedené;
3) máte najmenej 16 rokov; 
4) používaním vašich fotografií a pohyblivého obsahu spoločnosťou GlashGirl s.r.o. nebudú porušené práva inej tretej strany či právne predpisy. 

Týmto zbavujete a oslobodzujete GlashGirl s.r.o. akýchkoľvek povinností zaplatiť vám za používanie vašich fotografií a pohyblivého obsahu a za akékoľvek práva duševného vlastníctva s nimi spojené v súvislosti s použitiami uvedenými vyššie; a týmto zbavujete a oslobodzujete GlashGirl s.r.o. a súhlasíte s tým, že od spoločnosti GlashGirl s.r.o. a akejkoľvek osoby konajúcej v mene GlashGirl s.r.o. nebudete žiadať žiadnu náhradu škôd, nároky či požiadavky v súvislosti s používaním fotografií a pohyblivého obsahu opísaným vyššie.

Ak si želáte odstrániť fotografie alebo pohyblivý obsah, kontaktujte Zákaznícky servis.

+ -

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Obsah tvorený používateľmi 

Prečo používame vaše osobné údaje?

Chceme vám a ostatným návštevníkom našich stránok ukázať rôzne spôsoby nosenia našich produktov, inšpirovať vás a ostatných a dať vám príležitosť ukázať svetu svoj štýl.

#glash a #glashgirls sú hastagy vytvorené pre vás a vaše publikum. Je to priestor na marketing so zapojením rôznych typov zákazníkov. 

Bližšie informácie o podmienkach používania hashtagu #glash a #glashgirls nájdete tu.

Ako používame vaše osobné údaje?

Fotografie a/alebo videá s vami sa považujú za osobné údaje. Tieto osobné údaje budú zverejnené na našej oficiálnej webovej stránke a/alebo na stránkach našich sociálnych médií a iných propagačných kanáloch. Na to, aby sme to mohli urobiť, potrebujeme vašu fotografiu a/alebo video, na ktorých bude použitý hlashtag #glash a/alebo #glashgirls alebo označený účet @glash.sk

Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať v rámci spoločnosti GlashGirl s.r.o. vždy, keď to je potrebné na splnenie zamýšľaného účelu. Z rovnakého dôvodu poskytujeme vaše osobné údaje aj dodávateľom, ktorí pre nás vykonávajú určité úlohy, ako je napríklad IT, analýza údajov a mediálne agentúry. GlashGirl s.r.o. je vždy plne zodpovedné za svojich dodávateľov.

Upozorňujeme, že uvedením hashtagu #glash a #glashgirl a označením účtu @glash.sk vo/pod svoju fotografiu alebo video dobrovoľne poskytujete obsah a iné osobné údaje Instagramu a iným platformám sociálnych médií. Tento vzťah je mimo kontroly spoločnosti GlashGirl s.r.o., je to záležitosť medzi vami a poskytovateľom služieb sociálnych médií.

Okrem prípadov, ktoré sú tu výslovne uvedené, vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame tretím stranám ani ich s nimi nevymieňame.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše používateľské meno a vytvorený obsah uchovávame po dobu 24 mesiacov od dátumu uverejnenia.

Ak si želáte odstrániť fotografie alebo pohyblivý obsah, skontaktujte sa so Zákazníckym servisom.